Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
27.října 2021
Spravujete webové stránky? Obohaťte je obsahem z Glos.
 

Nepřátelství vůči Židům ve středověku - František Graus

Publikován 30.června 2005, text čítá cca 9533 slova. 38691 přečtení  |  14 reakcí

Mor v letech 1348 - 1350. Světská "zdůvodnění" pronásledování Židů

Žid tráví křesťanskou studnu
Žid tráví křesťanskou studnu
Čtrnáctým stoletím začala epocha, v níž se iniciativa k protižidovským opatřením postupně stále více přesouvala od církve k vrchnosti a kde se objevila a začala šířit první neklerikální zdůvodnění nepřátelství vůči Židům. Zatímco v dřívějších dobách se vrchnost ve vlastním zájmu většinou snažila "své" Židy chránit, začala se nyní situace měnit. Za první příznaky této změny můžeme považovat vyhnání Židů z Anglie (1290) a Francie (první vyhnání 1306), vycházející z bezprostředních hospodářských důvodů; v Říši šlo pak hlavně o změnu postavení Židů z chráněnců krále v "sluhy královské komory" (servi camerae) v první polovině 13. století a jejich využívání ze strany říšských knížat a stále více i ze strany měst. Nový typ nepřátelství se vynořil už při vlně pogromů z let 1336-38 obzvláště ve Francii a v Alsasku, přičemž tehdejší kronikáři váhají, jak bylo vlastně nepřátelství davů proti Židům odůvodněno. Skutečný přelom však znamenala teprve vlna pogromů z let 1348-1350.

Jak se během roku 1348 množily zprávy o šíření moru, objevily se mezi jinými spekulacemi o původu "černé smrti" i dohady o tom, že tato epidemie je vlastně uměle vyvolané zlo způsobované otráveným vzduchem, obzvláště ale vodou. Podobné domněnky se objevovaly už i dříve při ničivých nákazách a lidé jim věřili a šířili je příležitostně ještě v 19. a 20. století. A tak to probíhalo i během morové epidemie v polovině 14. století. Nejdříve se navzájem obviňovali chudí a bohatí, že ti druzí rozptýlili ve studnách jed, dokud se nerozšířila fáma - údajně pocházející od Savojů - o tom, že se jedná o velkou a dobře zorganizovanou travičskou akci Židů. Podobným způsobem, aniž by však existovala konkrétní nákaza, se šířila i v roce 1321 v jižní Francii zpráva studnách zamořených malomocnými. Ale již zde byli malomocní pouze nástrojem skutečných spiklenců, babylónského krále a sultána z Granady, kteří byli označováni za dva "zlosyny" západu. Oba byli osnovateli, jejich prostředníky byli jednou malomocní, jednou Židé. A jelikož se člověk těchto skutečných viníků nemohl zmocnit, upaloval, ať už s procesem, nebo bez něj, malomocné a Židy.

V roce 1348 nehráli mohamedáni nebo malomocní už žádnou roli; šeptalo se čistě jen o židovském spiknutí. Židé byli ihned uvrženi do žaláře, mučeni a podle očekávání také "přiznali" během mučení své "zločiny"; někteří dokonce prozradili recept toho hrozného jedu, který vyvolával mor. Tato "přiznání" byla v mžiku opatřena odpovídajícími komentáři a průvodními dopisy a rozeslána na všechny směry. Lidé si je předčítali a alespoň částečně jim i věřili. Namnoze však ve městech prokazatelně sloužila pouze jako zástěrka; třeba v Alsasku inscenovali měšťané a šlechta řadu pogromů, aby se zbavili svých věřitelů. Klérus ve Svaté říši se obezřetně držel v pozadí, neboť i vůči němu existovalo velké rozhořčení a místy byli i kněží a obzvláště mniši obviňováni z toho, že oni jsou těmi skutečnými traviči. Poblíž Kostnice se stalo, že sám známý dominikán a mystik Jindřich Suso jen s velkou námahou utekl rozzuřenému davu, jenž jej chtěl zabít jako traviče studen. Učenci marně poukazovali na nesmyslnost celé této fámy a na skutečnost, že i Židé na nákazu hromadně umírají. Nevyslyšena vyzněla i bula papeže Klementa VI., který rozhodně vystoupil proti fámám o travičích studen. "Zdůvodnění" se zdálo příliš samozřejmé, sloužilo jako pohodlná zástěrka k zavraždění židovských věřitelů, než aby mohlo rychle zmizet. Vraždy se šířily lavinovitě z jihu na sever a ze západu na východ a zničily během dvou let téměř všechny židovské obce. Jen některá města (Řezno, Goslar) a teritoria (Rakousko, Čechy) zůstala těchto pogromů ušetřena.

Poté, co celou Evropu s odstupem jen několika let převálcovaly další morové vlny, došlo i těm nejprostodušším, že fáma o židovských travičích studen nemůže být pravdivá, protože ti byli již dalekosáhle vyvražděni, vyhnáni a města byla prosta Židů. Místy se lidé sice snažili nalézt náhradní oběti - takže byli někdy obviňováni mágové a čarodějnice, kteří měli epidemie přičarovat - ale báchorka o spiknutí už neměla žádnou přesvědčovací hodnotu; teprve v novověku, ve stopách francouzské revoluce, měla opět ožít a oslavit jisté znovuzrození ve vymyšlených "Protokolech sionských mudrců".

Fámy o Židy otrávených studnách byly prvním čistě světským zdůvodněním nepřátelství vůči Židům. I ony představovaly, stejně jako rituální vraždy a zneuctění hostie, obvinění všech Židů, kteří údajně páchali své zločiny ze staré nenávisti vůči všem křesťanům. Jako šiřitelé obvinění, často dokonce jako bezprostřední organizátoři pogromů, se angažovaly vrchnostenské osoby - začala nová kapitola nepřátelství vůči Židům, aniž by zmizela stará klerikální odůvodnění. K tomu se přidala přicházející otřesení základů každodenního života, ona "krize" pozdního středověku, jež se projevovala v různých oblastech. Jako každé skutečné znejistění, vedla i ona nutně k agresi a stupňování již přítomného nepřátelství.

Vrchnost začala z vlastní iniciativy provozovat vůči Židům restriktivní politiku, stále více marginalizovat Židy, aby je nakonec zcela vyhnala. I zde církev programově ukazovala cestu svou systematickou snahou co nejvíce omezit všechny oblasti židovského života. S odvoláním na zákonodárství vizigótských koncilů ze 7. století ve Španělsku, jež jako první kodifikovaly rigorózní omezení, nařídil IV. lateránský koncil v roce 1215 téměř celkové odloučení Židů od křesťanů. Židé měli být podle oblečení vždy rozeznatelní jako nevěřící, měli přebývat odděleně od ostatního obyvatelstva ve vlastních čtvrtích (ghettech) a žít v každém ohledu separováni od křesťanů. Toto striktní omezení měla zajišťovat spousta jednotlivých předpisů. Vrchnost a především města byla v jejich dodržování zpočátku velmi laxní. Teprve od druhé poloviny 14. století byly tyto předpisy důsledně dodržovány. Když byli Židé po vlně pogromů let 1348-1350 znovu přijati do německých měst, nebyli už považování za měšťany jako dříve, nýbrž jen za dočasně trpěné obyvatele. Města v mnohých ohledech brzy vyvinula pozoruhodnou omezovací iniciativu - nicméně nikoliv jen vůči Židům. Začala vědomě marginalizovat celé skupiny obyvatel, přidělovat jim oddělená místa k usazování a omezovat jejich práva: k těmto skupinám nepatřili jen příslušníci takzvaných nečestných povolání a prostitutky, nýbrž stále více i chudí, obzvláště žebráci, na něž dohlížela a jejichž práva reglementovala žebrácká policie. Cizí žebráci byli většinou rychle vyhnáni z města. Stále podrobnější příkazy týkající se mravů měly zajistit způsobné chování všech obyvatel města a řídit jejich život do nejmenších podrobností.

 << Předchozí: Klerikální zdůvodnění pronásledování Židů << >> Následující: Vyhnání Židů >>
1 - "Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži." (pozn.překl.)
2 - Bernhard Blumenkranz, Juden und Judentum in der mittelalterlichen Kunst, in: Willehead P. Eckert / Ernst L. Ehrlich (Hrsg.). Judenhaß - Schuld der Christen?! Versuch eines Gesprächs. Essen 1964.
3 Sebastian Brant, Das Narrenschiff, vydal Manfred Lemmer, Tübingen 1962, kap. 93, s.159. (Za pomoc s překladem děkuji Haně Kořínkové - pozn.překl.)
4 Město Kolín zdůvodňuje vyhnání, v Anna Dorothee von den Brincken, Das Rechtfertigungsschreiben der Stadt Köln wegen Ausweisung der Juden im Jahre 1424, in: Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 60, 1971, s.305-339.

Antisemitismus - Von der Judenfeindschaft zum Holocaust, Bundeszentrale für politische Bildung, 1985 (dotisk 1988).
Přeložil Martin Schlemmer.
Použité ilustrace pocházejí ze stránek Florida Holocaust Museum.
František Graus - O autorovi František Graus (1921-1989), jeden z předních českých medievistů, prožil kvůli svému židovskému původu větší část války v Terezíně a dalších koncentračních táborech. Po válce vystudoval historii, v letech 1953-1969 řídil jako šéfredaktor Československý časopis historický. V padesátých letech ve svých dílech, přednáškách a redakční činnosti důsledně uplatňuje teze i metodu historického materialismu a zastává politicky instrumentální pojetí historiografie. Vahou své funkce a svým světonázorem přispěl v této době značnou měrou k deformaci československé historiografie.
Ve svém přesvědčení zakolísal nejprve v roce 1956 po odhalení Stalinova kultu osobnosti. V 60.letech se již přiklání k proudům západní historiografie, ve svých recenzích uvádí do českého prostředí zejména práce z okruhu školy Annales.
Po roce 1968 usiloval již otevřeně o nové pojetí historiografie a začal kritizovat dogmatický režim 50.let a jeho brutální metody. K reflexi svého osobního podílu na represáliích se však nedostal (alespoň veřejně) ani později v emigraci, kdy přednášel na univerzitách v Basileji a v Gießenu.

Heslo "František Graus" v encyklopedii Kdo byl kdo v našich dějinách 20.století
O Františkovi Grausovi psal Roman Ferstl v Českém časopise historickém 2/2003 a Karel Hrubý v Soudobých dějinách 3/2004.
Jak citovat tento textGraus, František. Nepřátelství vůči Židům ve středověku [online]. Přeložil Martin Schlemmer. Glosy.info, 30.červen 2005. [cit. 26.října 2021].
Dostupné na WWW: <http://glosy.info/texty/nepratelstvi-vuci-zidum-ve-stredoveku/>. ISSN 1214-8857.
Klíčová slova
Židé. křesťanství. středověk. antisemitismus. transsubstanciace. hostie. zázrak. lichva. křížová výprava. pogrom. nucený křest. krvavá magie. mor. rituální vražda.

Diskuse k tématu

Číst celou diskusi
Začátek nenávisti
Pavel (14.12.2008 23:22:11)
Můj názor k nenávisti k Židům!
Dle mého vše začalo dnem,kdy Jej jeho národ předhodil katům,paradoxní je,že podle učení křesťanů je vše předurčeno,tedy i to co se dělo s jejich synem a následně se všemi syny božími.
Jsem naprostý Ateista,ale snažím se přijít tomu na kloub.Myslím,že za vší tou nenávistí musíme hledat lidskou slepotu,vrozenou hloupost a lenost přemýšlet o věcech hlouběji.Židé předali Ježíše do rukou smrti,tak jak bylo předurčeno,dle něj,ale proč to udělali,měli svůj Starý zákon a učené vzdělance,kteří si děllali nárok na své Ovečky (dárce odpustků a jiných příspěvků),což Ježíš odmítal a to byla jeho smrt.Po smrti Ježíše se stala jedna sásadní věc,spasil křesťany,tak jak předurčil,ale co Židé,mám pocit,že toto je důkaz toho,že Zákony psal jen člověk,protože,který masochysta by dopustil aby se s jeho národem dělo to,co s Ježíšovými Židy.
Obdivuji Židy
homo sapiens sapiens (30.11.2008 21:13:56)
Lidé tu jsou miliony let,různě a v různých vlnách osídlují Zemi,po čase mají k místu kde žijí vazbu,to se ale stále měnilo a střídalo podle klimatických změn a jiných vnějších vlivů.Míchali jsme se a míchali a v poslední kraťoučké fázi se nacházíme roztroušeni po asii a evropě,naši příbuzní v africe,americe a austrálii. Každý jsme jiný,někdo se celé dny válí a někdo je bezradný při každém důležitém rozhodnutí,jiní lidé ovšem podobné problémy v takové míře nemají.Mezi Židy byly a jsou tisíce velkých osobností,obchodníků,učenců a umělců,Levi Strauss,Einstein,Kavka,Freund a jiní.Když je někdo konkrétní úspěšný,většinou je oblíbený jen krátce,aby vydržel být oblíbený dlouho,ale zároveň neklesla jeho autorita,tak kompikovaně balancuje a pitvoří se na všechny strany.Židé jsou úspěšní často,jsou pracovití,cílevědomí a hlavně disciplinovaní.To není v "bílé" masové společnosti časté ani populární,zvlášt pokud je pro ostatní cizinec a z toho plyne ta spousta nenávisti a předsudků.Je mě líto těch hlupáků v zajetí pověr a bludů,já bych chtěl být Žid a chtěl bych aby Země už konečně nebyla placatá.
Jude
Enigma (1.11.2008 13:15:19)
Jude!!! Jsou bezdomovci,zabraly Palestinu a založily Israel Fuck!!!
Židé už 3000 let ničí národy!
Jan (22.7.2008 20:54:20)
To je skutečnost doložená v dnes už obrovské vědecké bibliografii na toto
téma. Biť veřejnosti málo přístupné. http://www.vzdelavaci-institut.com
http://www.europskenarody.info

Přidat komentář